Recent News

Hoe verzamelt NASA gegevens over broeikasgassen?

NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, speelt een cruciale rol in het verzamelen van gegevens over broeikasgassen. Deze gassen, waaronder koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), ozon (O3) en waterdamp (H2O), zijn verantwoordelijk voor het vasthouden van warmte in de atmosfeer, een fenomeen dat bekend staat als het broeikaseffect. Sinds de industriële revolutie in de 19e eeuw zijn de concentraties van deze gassen in de atmosfeer aanzienlijk toegenomen door menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen en ontbossing.

Het verzamelen van gegevens
NASA maakt gebruik van verschillende instrumenten en technieken om gegevens over broeikasgassen te verzamelen. Deze omvatten satellieten, vliegtuigen en grondstations die de samenstelling van deze gassen in de atmosfeer meten. Deze metingen geven inzicht in hoe de samenstelling van deze gassen in de loop van de tijd verandert.

Een van de belangrijkste instrumenten die NASA gebruikt, is de Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2), die dagelijks ongeveer 100.000 wereldwijde metingen van atmosferische kolom CO2-concentraties maakt. Deze metingen worden gebruikt om een beter begrip te krijgen van de fluxen van CO2 van land en oceaan en de wereldwijde koolstofcyclus.

Daarnaast gebruikt NASA ook het Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer – Next Generation (AVIRIS-NG) instrument om de concentraties van CO, CO2, CH4 en H2O in de atmosfeer te meten. Dit instrument werd in 2017 gebruikt om over een gebied van 30.000 km2 van het Arctische landschap te vliegen.

Het belang van deze gegevens
De gegevens die door NASA worden verzameld, zijn van cruciaal belang voor het begrijpen van de bronnen en putten van broeikasgassen. Ze stellen onderzoekers in staat om een top-down benadering te gebruiken voor emissie-inventarissen, in tegenstelling tot een bottom-up benadering die het verzamelen van een inventaris van emissies uit verschillende bronnen omvat.

Bovendien kunnen satelliet- en vliegtuiggebaseerde afstandssensoren meer gebied bestrijken dan in-situ sensoren en hebben ze het potentieel om licht te werpen op bronnen en hotspots van broeikasgasemissies, zoals methaanlekken of de effecten van droogtes en hittegolven, die mogelijk niet bekend zijn van de bottom-up boekhoudkundige benadering.

Veelgestelde vragen
Wat zijn broeikasgassen?
Broeikasgassen zijn gassen die warmte in de atmosfeer vasthouden. Ze omvatten koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), ozon (O3) en waterdamp (H2O).

Wat is het broeikaseffect?
Het broeikaseffect is een natuurlijk proces waarbij broeikasgassen in de atmosfeer warmte vasthouden, waardoor de temperatuur op aarde stijgt.

Wat is de rol van NASA in het verzamelen van gegevens over broeikasgassen?
NASA speelt een cruciale rol in het verzamelen van gegevens over broeikasgassen door het gebruik van verschillende instrumenten en technieken, waaronder satellieten, vliegtuigen en grondstations.

Wat is het belang van deze gegevens?
De gegevens die door NASA worden verzameld, zijn van cruciaal belang voor het begrijpen van de bronnen en putten van broeikasgassen. Ze stellen onderzoekers in staat om een beter begrip te krijgen van de wereldwijde koolstofcyclus en de effecten van menselijke activiteiten op de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer.

Verklarende woordenlijst
Broeikasgassen: Gassen die warmte in de atmosfeer vasthouden. Ze omvatten koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), ozon (O3) en waterdamp (H2O).
Broeikaseffect: Een natuurlijk proces waarbij broeikasgassen in de atmosfeer warmte vasthouden, waardoor de temperatuur op aarde stijgt.
Satelliet: Een object dat in een baan rond de aarde draait en wordt gebruikt voor het verzamelen van gegevens of voor communicatie.
Afstandssensor: Een instrument dat wordt gebruikt om informatie te verzamelen over een object of fenomeen zonder fysiek contact te maken.
Emissie-inventaris: Een schatting van de hoeveelheid broeikasgassen die door verschillende bronnen worden uitgestoten.
Koolstofcyclus: Het proces waarbij koolstof wordt uitgewisseld tussen de atmosfeer, oceanen, bodem, rotsen en organismen op aarde.