Bouw en Uitvoering

Trendrapport: zorg terug naar tekentafel

De zorg terug naar de tekentafel

De transities zetten door en worden in wetten en regels beklonken. Het zorglandschap verandert snel, door fusies, faillissementen, andere business modellen en nieuwe toetreders. Er vallen ontslagen, terwijl er tegelijkertijd tekorten zijn aan hoger opgeleid personeel. Risico’s worden wel gezien, maar bewust genomen. Waar gehakt wordt vallen spaanders, lijkt het nieuwe devies. Dit en andere ontwikkelingen zijn te lezen in het nieuwe FWG trendrapport ‘De zorg terug naar de tekentafel, het vervolg’.

Vervolg

Het FWG Trendrapport is een vervolg op het rapport van vorig jaar ‘De zorg terug naar de tekentafel’. Wat in vergelijking met vorig jaar opvalt, zijn de kosten. Er is voor het eerst minder geld uitgegeven dan begroot. Daarnaast vallen de snelle ontwikkelingen op het gebied van zorg dichtbij huis op. Was de participatiesamenleving vorig jaar nog een ‘concept’ waaraan ‘invulling moest worden gegeven’, dit jaar krijgt de beweging een concreet gezicht in een grote hoeveelheid burgerinitiatieven. Het onderscheid tussen burger en patiënt is aan het vervagen.

Doel

FWG doet jaarlijks onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg. Directeur Jan Helmond: ‘Het doel van de trendrapporten is zicht bieden op veranderingen, zodat betrokken partijen tijdig kunnen meebewegen. Bijvoorbeeld door het scholen en ontwikkelen van medewerkers. We zien dit jaar, meer dan ooit tevoren, dat functies op alle niveaus aan het veranderen zijn. We proberen die veranderingen zo snel mogelijk te verwerken in het functiewaarderingssysteem, waardoor we op een actuele en toekomstgerichte wijze kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van zorg en rechtvaardige beloning van zorgmedewerkers.’

Beeld

Het FWG trendrapport geeft een goed beeld van alles wat er binnen de gezondheidszorg in Nederland gaande is. Het rapport kan worden besteld via FWG trendrapport.