Bouw en Uitvoering

Impact financiële crisis op verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging

Nederlandse zorg staat voor grote uitdagingen

De European Federation of Nurses Association (EFN) heeft een rapport gepubliceerd over de impact van de financiële crisis op verpleegkundigen en verplegers in Europa. Het rapport is gebaseerd op bijdragen van EFN-leden tijdens de rondetafelgesprekken op de Algemene Vergaderingen in 2009, 2010 en 2011. De Nederlandse gezondheidszorg, ook de sector verpleging en verzorging, zal veel huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd moeten bieden.

In 2010 en 2011 heeft de Nederlandse overheid grote bezuinigingen moeten realiseren op de gezondheidszorg, in weerwil van de toenemende vraag naar zorg en de vergrijzing van de bevolking. Dit houdt onder andere in dat het salaris van Nederlandse verpleegkundigen niet is gestegen sindsdien. Ondanks de inflatie en het voorspelde tekort van 25.000 verpleegkundigen in 2020. Bovendien worden openstaande vacatures in de verpleging en verzorging door het middelentekort niet ingevuld. De situatie wordt verder verergerd door een dalende mobiliteit van verpleegkundigen als direct gevolg van de financiële crisis. Alles bij elkaar wordt het management in de Nederlandse gezondheidszorg gedwongen om zorg te verlenen op basis van een slinkend budget en worden verpleegkundige taken in toenemende mate uitgevoerd door lager opgeleid personeel in plaats van door volledig bevoegde verpleegkundigen.

Negatieve gevolgen

Uiteindelijk bestaat er een grote kans op negatieve gevolgen voor de zorg. Deze worden veroorzaakt door het dalende aantal werkzame verpleegkundigen, de toename van de werklast en de vermindering van de mobiliteit sinds de economische crisis. Cruciaal is dat verpleegkundigen geconfronteerd worden met het verlenen van veilige en kwalitatief goede zorg in een omgeving die gedomineerd wordt door kostenbeheersing. Hierin is geen ruimte voor het schenken van aandacht aan de wezenlijke gevolgen voor patiëntenzorg. De EFN waarschuwt dat deze crisis zal leiden tot een onrechtvaardige uitsluiting van duizenden vrouwen van de arbeidsmarkt, tenzij actie wordt ondernomen.

EFN rapport

De European Federation of Nurses Association (EFN) werd opgericht in 1971 om onafhankelijk de belangen te behartigen van verpleegkundigen bij Europese instellingen. Het volledige rapport ‘Caring in Crisis. The impact of the financial crisis on nurses and nursing’ van de EFN is hier te downloaden.