Bouw en Uitvoering

Gelijke kansen voor mensen met een beperking

Gelijke kansen voor mensen met een beperking

Gisteren ging de Eerste Kamer unaniem akkoord met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het verdrag, dat al stamt uit 2006, stelt dat iedereen, met of zonder handicap, de kans moet krijgen volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. De regering zal zich nu gaan inzetten voor gelijke kansen voor mensen met een beperking.

Staatssecretaris van Rijn sprak in de Senaat van een heuglijke dag, niet alleen voor de twee miljoen Nederlanders met een beperking, maar voor iedereen. Van Rijn: ‘Volwaardig meedoen door iedereen begint met volwaardige toegang voor iedereen. Hoe nodig dat is, bleek bijvoorbeeld vandaag. Veel mensen met een beperking die het debat wilden volgen, konden alleen na veel improvisatie in de Eerste Kamer aanwezig zijn. Het illustreert voor mij het belang van deze goedkeuring, we zullen er met z’n allen veel harder aan moeten trekken. En met dit verdrag in de hand kan dat.’

VN-verdrag

Ratificatie van het verdrag was opgenomen in het Regeerakkoord van kabinet Rutte-Asscher. Met de ingang van het verdrag is de overheid nu verplicht om maatregelen te nemen die er voor zorgen dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), die tegelijk met de goedkeuring van het verdrag aangepast wordt, speelt een belangrijke rol. Die wet bepaalt dat mensen niet langer wegens hun beperking geweigerd mogen worden in openbare gelegenheden zoals winkels, theaters en cafés.

Overleg

Ook moeten bedrijven vanaf 2017 zorgen voor een toegankelijkheid van hun gebouwen en voorzieningen zoals websites, zodat mensen met een beperking van de aangeboden diensten gebruik kunnen maken. Een meerderheid van de partijen in de Kamer hebben een amendement voor deze algemene verplichting ondersteund. De regering is van plan om met maatschappelijke organisaties afspraken te maken over wat er nog moet gebeuren om te zorgen voor gelijke kansen voor mensen met een beperking. Dit gebeurt in nauw overleg met mensen met een handicap of chronische ziekte.