Bouw en Uitvoering

Zelftest en enquête test gemeenten op cliëntondersteuning

Zelftest en enquête test gemeenten op cliëntondersteuning

Met de transitie in de zorg moet onafhankelijke cliёntondersteuning gratis beschikbaar zijn voor iedereen die steun nodig heeft van de gemeente. Voor veel gemeenten een nieuwe vorm van dienstverlening, die gepaard kan gaan met vallen en opstaan. Daarom is door verschillende belangenorganisaties in de zorg nu een enquête en een zelftest opgesteld, om de huidige stand van zaken per gemeente helder te krijgen. De zelftest en enquête test gemeenten op cliëntondersteuning.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) die op 1 januari 2015 van kracht is gegaan, bepaalt dat gemeenten onafhankelijke en levensbrede cliëntondersteuning moeten aanbieden. Een cliëntondersteuner kan helpen bij het keukentafelgesprek, het aanvragen van een uitkering of bijvoorbeeld bij vragen over Wajong en aangepast werk. Dit betekent een behoorlijke verandering in werkwijze voor veel gemeenten.

Samen testen

Met de zelftest kan iedereen voor zichzelf nagaan of zijn of haar gemeente aan deze verplichting voldoet. De test is handig voor Wmo-raden, gehandicaptenplatforms en cliëntenraden. Met de resultaten kan in gesprek worden gegaan met gemeenten over mogelijke verbeterpunten. De makers van de test willen dat gemeenten en organisaties samen testen of de cliëntondersteuning aan de wettelijke eisen voldoet.De zelftest is opgesteld door de VNG in samenwerking met Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Landelijk Platform GGz, ouderenorganisatie CSO, Landelijk Platform Cliëntenraden MEE, Koepel Wmo-raden en VWS. De test is ontwikkeld op verzoek van de Tweede Kamer en het Ministerie van VWS.

Enquête

De genoemde belangenorganisaties hebben verder een enquête opgesteld, gekoppeld aan de zelftest. Na invulling van de test kan de enquête worden ingevuld. De organisaties willen zo een beeld krijgen hoeveel gemeenten al een onafhankelijke cliëntondersteuner hebben ingeschakeld. “Daarnaast kunnen we ook zien op welke manier gemeenten de cliëntondersteuner inzetten, zodat andere gemeenten hiervan kunnen leren.” De zelftest is te vinden via de website van de VNG.
De enquete is hier te vinden.