Bouw en Uitvoering

Minder administratieve lasten jeugdzorg

Minder administratieve lasten jeugdzorg

Minder administratieve lasten voor de jeugdzorg? Met ingang van 2016 vervalt voor alle jeugdhulpinstellingen de verplichting om jaarlijks een incidentenrapportage in te sturen naar de inspecties. Het registreren en analyseren van incidenten en het doorvoeren van verbeteringen is vanaf nu de verantwoordelijkheid van de instellingen. Deze wijziging betekent een vermindering van de administratieve lasten.

Analyse belangrijk

Een belangrijk onderdeel van het wettelijke kwaliteitssysteem binnen een instelling is het registreren en periodiek analyseren van incidenten en op grond daarvan verbeteringen doorvoeren. De Inspectie Jeugdzorg heeft in 2011 alle instellingen, die via de Wet op de Jeugdzorg onder haar toezicht vielen, verzocht de incidentenregistratie en bijbehorende analyse en verbetermaatregelen eerst halfjaarlijks en later jaarlijks aan de inspectie toe te sturen.
De inspectie beoordeelde de ingezonden rapportage aan de hand van het door de inspectie opgestelde toetsingskader en koppelde haar bevindingen individueel aan de instellingen terug. Deze werkwijze heeft volgens de inspectie effect gehad; over het geheel genomen was een kwaliteitsverbetering van de periodieke analyse zichtbaar.

Verandering

Met ingang van 2016 zullen de inspecties het registreren, analyseren en doorvoeren van verbeteringen meenemen in het reguliere risicogestuurde toezicht en dus niet meer apart bij alle instellingen opvragen. Met de inwerkingtreding van de Jeugdwet houdt de Inspectie Jeugdzorg samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie toezicht op alle instellingen die jeugdhulp leveren. Instellingen dienen nog steeds incidenten te registreren, deze periodiek te analyseren en naar aanleiding daarvan zo nodig verbetermaatregelen nemen. De verandering is dus dat de inspectie daar geen rapporten meer over vraagt, maar nog wel toeziet dat incidentenregistratie en -analyse plaatsvindt. De instellingen hebben de wettelijke verplichting om een kwaliteitszorgsysteem te hebben, waar de incidentenregistratie en -analyse deel van uitmaken. Het is de verantwoordelijkheid van de instellingen hier zorg voor te dragen.